Skolens historie

Risbjergskolen blev opført af Hvidovre Kommune i årene 1951-1954.

Grunden, hvorpå skolen ligger, blev købt af handelsgartner Carl Wilhelm Andersen for kr. 150.000,-

Arkitekten bag den oprindelige bygning var Hans Wilhardt.

I 1953 tages småbørnsfløjen i brug. I 1954 tages hovedfløjen i brug, og i skoleåret 1954-55 begyndte 820 elever på skolen.

Skolens faglokaler blev først færdige i 1955, hvor skolen blev endelig indviet.

Risbjergskolen har gennem årene gennemgået flere større og mindre ombygninger og udvidelser, så skolen i dag 60 år efter sin start fremstår som en fysisk velholdt og velfungerende skole, der bestræber sig på at leve op til de krav, der stilles til skolebyg-ninger i dag.

De allerseneste ændringer omfatter etablering af en science-gang i hovedbygningen, et naturcenter i den tidligere pedelbolig, samt i 2014 indretning af Danmarks første ”Newton Room” til implementering af den allernyeste undervisning inden for det naturfaglige område.

Tidslinie:

 

Ved skolens åbning blev målsætningen for skolens virke udtrykt som ”at blive en glædens skole og at bibringe børnene kundskaber”. Bevidstheden om glæden er bevaret gennem årene og udviklingen.

Skolens målsætning i dag beskriver skolens fokus på trivsel, anerkendelse og ansvarlighed som en forudsætning for læring og på at kunne begå sig i et demokratisk samfund med ansvar men også med respekt og forståelse for andre. Vi skal være ordentlige over for hinanden, voksne som børn, i dagligdagen, og hver dag.

 

Siden 50’erne har den danske folkeskole udviklet og ændret sig voldsomt, og Risbjerg-skolen har løbende taget del i denne udvikling for fortsat at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for elevernes læring og udvikling.

Gennem årene har ledere og lærere videreuddannet sig, deltaget i udvalg, studiekredse, forsøgsundervisning og bl.a. international udveksling, hvad enten den aktuelle pædago-giske trend var undervisningsdifferentiering, leg og læring, afdelingsopdelt skole – eller havde en anden visionær retning.

Risbjergskolen har gennem årene opbygget en masse gode traditioner, og på forskellige tidspunkter i årets løb suppleres og foregår undervisningen i anderledes rammer i tilbage-vendende eller nye særlige arrangementer.

 

Forældrekredsen til skolens elever har gennem skolens historie været aktive omkring deres børns skolegang og lovgivningsmæssigt fået mere formel indflydelse på skolens styrelse.                                                                                                                                    På Risbjergskolen grundlagdes allerførst en forældreforening, hvilket var en forening uden formelle kompetencer eller beføjelser.

Fra 1970 blev det iflg. styrelsesloven obligatorisk at oprette et skolenævn med valgte forældremedlemmer ved hver skole. Første formand for skolenævnet på Risbjergskolen var Kirsten Grundtvig Andersen. I 1989 blev skolenævnet afløst af skolebestyrelsen.